۱۳۹۷ دی ۲۴, دوشنبه

Hello World!

بزارید به روش برنامه نویس ها شروع کنم!
به عنوان یک توسعه دهنده جاوا:

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello world!");
 }
}
به عنوان یک برنامه نویس C++:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() 
{
  cout << "Hello, World!";
  return 0;
}
به عنوان یک توسعه دهنده پایتون:

print 'hello world!'
به عنوان یک طرفدار Rust:

fn main() {
  println!("Hello World!");
}
به عنوان یک طرفدار Go:

package main

import "fmt"

func main() {
 fmt.Println("Hello World!")
}
به عنوان یک طرفدار Elixir:

IO.puts "Hello, World!"
و برای سایر دوستانم:

{
 "from": "GLinBoy",
 "to": [
  "Developers",
  "Programmers",
  "Geeks",
  "Hackers",
  "Machines",
  "etc"
 ],
 "message": "Hello World!"
}